شماره حساب

6219861041740647

شماره حساب : 841.888.2252630.1

IR770560084188802252630001

5022291060881248

شماره حساب : 321.8000.10285539.1

IR050570032180010285539001

لطفا در صورت نیاز به انتقال وجه تنها به یکی از دو حساب فوق به نام ” علی هدشی ” مبلغ مربوطه را واریز نمایید