شماره حساب

6219861041740647

شماره حساب : 841.888.2252630.1

IR77 0560 0841 8880 2252 6300 01

5022291060881248

شماره حساب : 321.8000.10285539.1

IR05 0570 0321 8001 0285 5390 01


6104337498732229

شماره حساب : 4737581217

IR64 0120 0100 0000 4737 5812 17

6221061208346512

شماره حساب : 30100405654604

IR80 0540 1208 3010 0405 6546 04

لطفا در صورت نیاز به انتقال وجه تنها به یکی از چهار حساب فوق به نام ” علی هدشی ” مبلغ مربوطه را واریز نمایید