پالت رنگ

۱۳۱

۱۳۰

۱۲۹

۱۲۸

۱۲۷

۱۲۶

۱۲۵

۱۲۴

۱۲۳

۱۲۲

۱۲۱

۱۲۰