سفارش لوگو

  • برای داشتن لوگو خلاقانه؛ در مرحله اول باید ذهن خلاق و دیدی ماورا داشت. تکنیک “چه میشود اگر…؟”: در این نوع طراحی لوگو، من مدام در حال سؤال پرسیدن از خود و پاسخ دادن به آن برای تغییر طرح اولیه و دست یافتن به طرح کاملا خلاقانه می باشم . به جهت رسیدن به این هدف باید با ذهنیت شما بیشتر آشنا شوم تا نزدیکترین طرح ایده آل شما را طراحی و ارائه دهم .
    در این میان برند و کسب کار مربوطه را در نظر نگیرید و تنها به سلیقه ی خود رجوع کنید تا بیشتر با سلیقه ی شما آشنا شیم.