گرادینت

نسبت استفاده

۳۷

۷۳

۸۶

۲۸

۵۷

۸۰

۹۹

۱۱۱

۳۴

۲۳

۳۹

۱۱۵