گرادینت

نسبت استفاده

۱۰۶

۲۵

۲۸

۷۶

۱۲۵

۲۴

۴۳

۸۲

۶۲

۳۶

۶۱

۱۱۵