گرادینت

نسبت استفاده

۱۱۹

۵۹

۳۷

۰۹

۱۹

۹۹

۱۲۶

۸۱

۱۲۲

۴۶

۱۱۵

۸۷