گرادینت

نسبت استفاده

۴۹

۰۷

۱۲۰

۷۷

۳۰

۱۹

۱۸

۱۵

۸۷

۶۶

۱۲۹

۴۵