گرادینت

نسبت استفاده

۱۲۸

۵۶

۴۹

۹۳

۵۴

۱۰۷

۳۹

۹۱

۱۰۶

۱۰۸

۸۸

۳۲