گرادینت

نسبت استفاده

۵۶

۵۸

۸۷

۰۸

۴۸

۳۴

۱۲۰

۴۹

۰۵

۹۰

۱۲۴

۱۱۲