گرادینت

نسبت استفاده

۲۴

۷۷

۲۲

۳۱

۷۹

۴۳

۰۱

۶۶

۱۱۷

۶۴

۱۲۷

۷۵