گرادینت

نسبت استفاده

۸۶

۲۶

۰۶

۱۰

۳۲

۳۸

۹۵

۵۰

۱۱۵

۶۱

۰۸

۲۷