گرادینت

نسبت استفاده

۰۵

۰۴

۳۷

۳۲

۹۹

۸۱

۲۱

۱۰۱

۷۶

۴۲

۲۸

۶۳