گرادینت

نسبت استفاده

۹۲

۸۵

۷۰

۱۱۸

۱۰۰

۱۱۳

۸۲

۸۸

۹۱

۳۰

۳۹

۰۴