گرادینت

نسبت استفاده

۹۹

۲۴

۵۳

۱۰۱

۹۲

۱۷

۷۲

۳۷

۷۷

۳۹

۲۱

۱۲۰