گرادینت

نسبت استفاده

۱۲۵

۷۴

۷۷

۵۲

۵۳

۶۱

۹۱

۱۰۴

۹۸

۵۷

۵۴

۹۵