گرادینت

نسبت استفاده

۳۹

۱۱۵

۲۳

۶۳

۷۶

۵۹

۲۷

۸۰

۹۶

۱۳

۸۸

۱۸