۱۳۱


گرادینت

نسبت استفاده

پالت تصادفیآرشیـو

۰۷

۳۱

۹۰

۳۸

۱۰۰

۹۱

۱۱

۷۱

۱۱۱

۷۲

۱۳

۰۸