گرادینت

نسبت استفاده

۹۲

۲۰

۴۳

۴۶

۶۲

۸۳

۷۳

۰۷

۷۵

۵۸

۹۰

۲۵