گرادینت

نسبت استفاده

۱۱۹

۶۱

۱۰۹

۵۳

۱۱۰

۶۳

۸۱

۱۲۰

۹۰

۱۱۱

۱۱۳

۱۰۴