۱۳۰


گرادینت

نسبت استفاده

پالت تصادفیآرشیـو

۱۰۴

۰۵

۲۰

۱۱۵

۱۲۶

۸۴

۴۲

۶۱

۷۹

۱۱۳

۶۳

۳۵