گرادینت

نسبت استفاده

۱۳۱

۸۱

۸۶

۵۳

۰۷

۹۴

۹۵

۵۶

۱۱۷

۸۲

۱۱۴

۱۹