۱۲۹


گرادینت

نسبت استفاده

پالت تصادفیآرشیـو

۶۶

۶۸

۱۶

۴۵

۳۴

۱۳۰

۱۷

۳۸

۰۶

۲۲

۹۹

۳۵