۱۲۸


گرادینت

نسبت استفاده

پالت تصادفیآرشیـو

۱۱۹

۲۰

۹۰

۱۱

۹۷

۱۰۷

۶۳

۲۱

۷۵

۴۹

۱۰۵

۷۰