گرادینت

نسبت استفاده

۱۰۴

۲۸

۶۴

۱۰۷

۲۵

۵۹

۰۴

۵۸

۲۰

۶۰

۱۰۳

۱۷