گرادینت

نسبت استفاده

۹۶

۶۶

۱۲۹

۱۰۳

۸۳

۴۲

۱۲۵

۷۸

۵۲

۶۰

۰۸

۲۱