۱۲۷


گرادینت

نسبت استفاده

پالت تصادفیآرشیـو

۹۶

۷۶

۱۲۹

۱۰۶

۱۳۰

۲۲

۱۲۱

۳۳

۶۱

۵۲

۱۰۲

۲۹