۱۲۶


گرادینت

نسبت استفاده

پالت تصادفیآرشیـو

۱۷

۳۰

۱۲۷

۸۷

۲۴

۳۴

۰۳

۷۳

۶۳

۰۱

۱۹

۷۶