گرادینت

نسبت استفاده

۶۴

۹۲

۹۳

۲۴

۱۲۹

۱۶

۹۴

۱۱۴

۱۹

۱۱۳

۱۲۳

۱۱۵