گرادینت

نسبت استفاده

۱۱۸

۶۰

۱۰۴

۷۸

۱۲۹

۹۶

۴۴

۶۹

۲۲

۸۱

۰۲

۵۴