۱۲۵


گرادینت

نسبت استفاده

پالت تصادفیآرشیـو

۱۰۶

۹۰

۵۶

۱۲۰

۴۸

۸۹

۱۰۰

۱۵

۳۰

۶۳

۲۵

۹۹