۱۲۴


گرادینت

نسبت استفاده

پالت تصادفیآرشیـو

۲۸

۸۰

۱۱۰

۵۴

۱۱۹

۱۲۲

۵۸

۶۷

۶۶

۲۴

۶۵

۵۳