گرادینت

نسبت استفاده

۲۳

۷۵

۳۸

۷۹

۸۷

۱۰۵

۵۰

۱۱۱

۵۴

۱۸

۲۵

۳۵