۱۲۳


گرادینت

نسبت استفاده

پالت تصادفیآرشیـو

۹۶

۱۱۷

۱۱۱

۱۸

۲۲

۳۷

۵۰

۵۱

۶۷

۷۷

۴۹

۷۹