گرادینت

نسبت استفاده

۱۲۰

۷۸

۹۰

۱۳

۴۹

۹۳

۶۵

۹۲

۱۱۶

۱۱۸

۵۳

۲۴