۱۲۲


گرادینت

نسبت استفاده

پالت تصادفیآرشیـو

۴۳

۷۷

۳۹

۰۱

۷۲

۱۱۰

۱۱۴

۱۱۵

۲۸

۶۷

۱۲۲

۰۶