گرادینت

نسبت استفاده

۱۰

۱۲۵

۵۷

۰۲

۹۱

۱۰۸

۹۶

۶۳

۰۸

۶۰

۱۰۲

۱۳۱