گرادینت

نسبت استفاده

۴۳

۹۷

۸۹

۸۸

۳۸

۱۱۴

۱۱۷

۹۰

۷۰

۲۸

۶۴

۳۳