۱۲۱


گرادینت

نسبت استفاده

پالت تصادفیآرشیـو

۲۹

۹۶

۷۰

۸۷

۱۲۷

۱۲۰

۹۴

۵۲

۴۳

۰۷

۲۱

۸۵