۱۲۰


گرادینت

نسبت استفاده

پالت تصادفیآرشیـو

۵۴

۲۷

۵۱

۰۱

۲۱

۱۱۴

۱۰۵

۵۳

۱۲۶

۳۱

۲۲

۱۱۷