گرادینت

نسبت استفاده

۵۰

۷۹

۴۱

۹۸

۸۷

۰۸

۷۳

۹۹

۷۸

۸۸

۰۳

۱۰