گرادینت

نسبت استفاده

۱۰۸

۱۲۱

۹۴

۵۶

۷۴

۵۴

۳۳

۱۲

۴۷

۱۲۳

۱۰۲

۴۹