گرادینت

نسبت استفاده

۷۱

۱۱۳

۰۸

۱۱۷

۱۳۰

۳۹

۱۰۹

۹۲

۱۱

۵۴

۹۴

۱۶