گرادینت

نسبت استفاده

۶۹

۸۸

۵۲

۲۷

۷۸

۸۶

۰۶

۳۰

۲۱

۹۰

۵۰

۵۶