گرادینت

نسبت استفاده

۴۴

۱۰۰

۹۷

۳۳

۱۰۵

۹۹

۱۰۴

۱۰۶

۰۸

۱۳۰

۴۷

۱۶