گرادینت

نسبت استفاده

۷۰

۹۷

۵۳

۱۲۱

۱۲

۳۲

۴۱

۳۴

۱۰۱

۳۹

۸۳

۷۳