گرادینت

نسبت استفاده

۶۸

۰۲

۸۸

۶۱

۱۲۷

۷۵

۴۲

۲۷

۰۷

۱۰

۱۱۷

۹۸