شماره حساب

شماره حساب : ۸۴۱٫۸۸۸٫۲۲۵۲۶۳۰٫۱

۶۲۱۹۸۶۱۰۴۱۷۴۰۶۴۷

شماره حساب : ۳۲۱٫۸۰۰۰٫۱۰۲۸۵۵۳۹٫۱

۵۰۲۲۲۹۱۰۶۰۸۸۱۲۴۸

لطفا در صورت نیاز به انتقال وجه تنها به یکی از دو حساب فوق به نام ” علی هدشی ” مبلغ مربوطه را واریز نمایید