۸ فونت منتخب انگلیسی ۲۰۱۹

با دست خط هدشی۰۶ خرداد ۱۳۹۸
دانش انتها ندارد , من در حال یادگیری هستم و آموخته های خود را با شما به اشتراک گذاشته ام

در این مقاله ۸ فونت انگلیسی منتخب سال ۲۰۱۹ رو آماده کرده ام

برخی از فونت ها تنها مناسب استفاده عناوین درشت می باشد و بهتر است با یکی دیگر از هشت فونت زیر که برای استفاده متون مناسب است ترکیب شود تا خوانایی متون کاسته نشود .

فایل دانلود فونت ها نیز زیر تصاویر فونت قرار داده شده است . موفق باشید


merriweather

مناسب برای عناوین و متون درشت

Source Sans Pro


Montserrat

مناسب برای عناوین و متون داخلی


Raleway

مناسب برای عناوین و متون داخلی

Elsie

مناسب برای عناوین و متون داخلی

Gotham

مناسب برای عناوین و متون داخلی


Roboto

مناسب برای عناوین و متون داخلی

Abril FatFace

مناسب برای عناوین درشت

رمز فایل ها : www.hedeshi.com

More Articlesمقالات بیشتر